Skip to main content

Ontstaan

Voedselbanken zijn in Nederland ontstaan in 2002. In 2005 steeg het aantal voedselbanken van 22 in september naar 40 in december van dat jaar. Van de mensen die een beroep doen op de voedselbank blijkt 83% financieel schulden te hebben. Sinds 15 mei 2013 bestaat er een vereniging van Nederlandse Voedselbanken. Op dit moment tellen we 178 voedselbanken in Nederland en zijn er ongeveer 150.000 mensen afhankelijk van een voedselbank.

Voedselbank Stadswolde is op 1 oktober 2022 opgericht. Onze Voedselbank zorgt er  voor dat er wekelijks voedselpakketten worden samengesteld en aangeboden in onze regio.

 

RSIN: 864544480

Download hier het beleidsplan 23-25: Beleidsplan Voedselbank StadsWolde 23-25

Missie en visie

Wij willen met onze aanpak een bijdrage leveren om de allerarmsten in onze twee gemeentes te helpen. Dit doen we niet alleen door voedselpakketten voor hen te maken, maar ook door hen te stimuleren om actief iets aan hun financiële positie te doen.

Binnen onze twee gemeentes zijn nog gebieden waarin onze voedselbank nog niet actief is. In de komende jaren willen we ook in deze gebieden onze hulp bereikbaar maken door het uitbreiden van uitgiftepunten.

Om dit te kunnen doen willen we de organisatie verder versterken. Dit doen we door actief te werken aan de samenwerking met andere voedselbanken. Door de gemeentes te betrekken, door goede contacten met hulpverleningsinstanties te leggen, door bedrijven te benaderen voor hulp en ondersteuning, door de samenwerking te zoeken met kerken, verenigingen en inwoners van onze twee gemeentes.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit 5 leden:

Voorzitter: Goziena Brongers

Penningmeester: Natasja Smit

Contactpersoon voedsel en transport: Wilt Meendering

Communicatie: Anne Prins

Secretaris: Rob Gomersbach

Het bestuur bestaat in het geheel uit vrijwilligers die geen beloning ontvangen voor hun werkzaamheden.

ANBI informatie

Omdat wij de ANBI-status van de belastingdienst hebben gekregen, kan het doen van giften fiscaal aantrekkelijk voor u zijn.

RSIN: 864544480

Integriteitscode

Wij vinden integer werken heel belangrijk. Dat geldt zeker voor het werken met onze cliënten die kwetsbaar zijn door de positie waarin ze terecht zijn gekomen. Als gezamenlijke Voedselbanken in Nederland hebben wij daarom een aantal regels opgesteld over hoe wij de integriteit van ons werk kunnen bevorderen en bewaken. Speciale aandacht hebben wij daarbij voor ongewenst gedrag van medewerkers. Voor de landelijke Integriteitscode die door onze organisatie van harte wordt onderschreven en die wij ook binnen onze organisatie actief uitdragen., verwijzen wij naar:

https://voedselbankennederland.nl/wat-we-doen-/integriteit-en- vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen

Bij het werken voor de voedselbank kun je als vrijwilliger te maken krijgen met ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie en geweld op de werkvloer. Je kunt natuurlijk met je probleem naar een coördinator of bestuurslid toegaan. Maar soms bestaat de behoefte om met iemand anders, meer anoniem, vertrouwelijk te praten. Daarvoor zijn er vertrouwenspersonen waarvan iedere vrijwilliger van onze organisatie gebruik kan maken. Neem dan contact op met één van de landelijke vertrouwenspersonen voor de voedselbanken, via  https://voedselbankennederland.nl/wat-we-doen-/integriteit-en -vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en adviseert. De vertrouwenspersoon vertelt niemand dat er contact is gezocht tenzij de vrijwilliger daarmee heeft ingestemd. Samen met jou bekijkt de vertrouwenspersoon wat er nodig is, zodat jij jouw werk als vrijwilliger weer veilig en met plezier kunt doen. Jij houdt zelf de regie over het proces; de vertrouwenspersoon staat je daarin bij.

De vertrouwenspersoon is er ook voor andere misstanden, zoals (vermoedens van) diefstal, fraude en oneerlijk verdelen van voedsel. Maak er zo nodig gebruik van.

Klachten of suggesties?
De Voedselbank Stadswolde wil graag leren van uw reacties. Heeft u een klacht of suggesties, dan horen wij dit graag. U kunt reageren naar info@voedselbankstadswolde.nl

Klachtenregeling voor cliënten

Heeft u een klacht dan kunt u hiervoor contact opnemen met het bestuur van de voedselbank  op info@voedselbankstadswolde.nl. Wij behandelen uw klacht vertrouwelijk en gaan er vanuit dat we er samen uit komen. Lukt dat niet dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de commissie van wijzen van Voedselbank Nederland. De klacht kan worden gestuurd naar het adres klachten@voedselbankennederland.nl. De klachten worden doorgezonden naar de voorzitter van de commissie.

Klachtenregeling voor vrijwilligers

 • Bespreek zo mogelijk jouw ergernis over de gebeurtenis met degene op wie jij boos bent of aan wie jij je ergert. Betreft het een collega – vrijwilliger, dan ga je met haar/hem in gesprek.
 • Lukt het niet om jouw ergernis met de collega vrijwilligers te bespreken, bespreek het dan met de coördinator van je uitgiftelocatie, die kan proberen om in een gesprek met jouw collega – vrijwilliger het probleem op te lossen.
 • Praat jij liever eerst met de coördinator Vrijwilligers dan kun jij  haar mailen of bellen info@voedselbankstadswolde.nl of 06 43 968 579 .
 • Het is natuurlijk ook mogelijk dat jij je als vrijwilliger onheus behandeld voelt door jouw coördinator of het bestuur of een bestuurslid. Dan is de eerste stap om dit te melden aan de vertrouwenspersoon. Hierop zal een gesprek volgen met een vertegenwoordiger van het Algemeen Bestuur. In dit geval kun je contact opnemen met info@voedselbankstadswolde.nl. Het Algemeen Bestuur zal zo spoedig mogelijk, uiterlijk een week na ontvangst van jouw klacht, laten weten hoe (en door wie) jouw klacht zal worden beoordeeld of behandeld. Het bestuur zal uiterlijk 4 weken na ontvangst van de klacht uitspraak doen (behoudens verlenging van deze termijn).
 • Ben je het met deze uitspraak niet eens, dan kun je de klacht schriftelijk voorleggen aan de commissie van wijzen van Voedselbank Nederland. De klacht kan worden gestuurd naar het adres klachten@voedselbankennederland.nl. De klachten worden doorgezonden naar de voorzitter van de commissie. Je kunt ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Voedselbanken Nederland

De vertrouwenspersoon van Voedselbanken Nederland:

 • Vangt je op en laat je je verhaal doen, geeft advies en biedt hulp
 • Gaat na of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
 • Begeleidt je desgewenst, als je de zaak aan de orde wil stellen bij het bestuur van je organisatie.
 • Kan je doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties.
 • Bemiddelt niet in een arbeidsconflict.
 • Neemt het probleem niet van je over en gaat niet onderzoeken of uitzoeken wie er gelijk heeft.

Maak kennis met onze vertrouwenspersonen

Wij vinden het erg belangrijk dat onze vrijwilligers zich veilig voelen op de werkvloer. Daarom doen wij er als organisatie alles aan om ongewenst gedrag te voorkomen.

Klachtenregeling voor  hulpverleners en leveranciers

Klachten van  hulpverleners en leveranciers kunnen schriftelijk worden ingediend bij de secretaris van het Algemeen Bestuur van de Voedselbank Veendam. Een vertegenwoordiger van het Algemeen Bestuur zal met de klager in gesprek gaan en al dan niet na overleg met de persoon die het betreft een uitspraak doen. U kunt deze klachten sturen naar: info@voedselbankstadswolde.nl

Het beleidsplan 2023-2025 van Voedselbank StadsWolde kunt u hier downloaden.

Download hier de jaarrekening van Voedselbank StadsWolde over de periode oktober 2022 (start) tot en met december 2022. Voedselbank StadsWolde maakte in deze periode nog gebruik van het bankrekeningnummer van het RDC in Groningen. De jaarrekening is dan ook tot stand gekomen met behulp van de penningmeester van het RDC.

 

Klant worden bij Voedselbank StadsWolde?

Lees meer